Ben je 18 jaar of ouder én accepteer je cookies?

We gebruiken cookies om jouw websitebezoek te optimaliseren en om de inoud van onze website af te stemmen op je voorkeuren. En omdat we geen alcohol willen en mogen verkopen aan minderjarigen, checken we ook meteen of je 18 jaar of ouder bent.

Door aan te geven dat je 18 jaar of ouder bent en verder gebruik maakt van deze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies en onze voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden JA&33 vof. Lees deze goed door.

Artikel 1. Definities
1. Verkoper: JA&33 V.O.F.;
2. Consument: de natuurlijke of rechtspersoon welke zowel kan handelen in de uitoefening van beroep als bedrijf die de overeenkomst aangaat met de verkoper en/of zich geregistreerd heeft op de website van de verkoper.;
3. Overeenkomst: iedere afspraak tussen verkoper en consument waarvan de Algemene Voorwaarden een integraal onderdeel uitmaken;
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht om af te zien tussen de gemaakte overeenkomst met de verkoper;
5. Product:
6. Website: http://www.lievelingswijn.nl
7. Webshop http://www.lievelingswijn.nl
8. Schriftelijk communicatie: communicatie per mail verkoop@lievelingswijn.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, bestellingen en tot stand gekomen overeenkomsten tussen verkoper en consument, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze Algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele na- of deelbestellingen.

Artikel 3. Prijzen en aanbod
1. De verkoper spant zich ervoor in dat de prijzen van alle producten, zowel vermeld op de website als -shop correcte informatie bevatten zodat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen voortkomen, verbonden aan de aanvaarding van de overeenkomst. Dit betreft: De prijs inclusief BTW; De prijs inclusief accijns; De prijs inclusief andere handelspolitieke maatregelenzijn; Verzendkosten (deze zullen apart worden weergegeven in het bestelproces); Verpakkingsbelasting; Aanbiedingen en acties met bepaalde voorwaarden of beperkte geldigheidsduur.

2. Het aanbod en/of de prijs geldt niet automatisch voor nabestellingen, tenzij schriftelijk overeengekomen.

3. De inhoud van de Website wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De verkoper kan niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde correct en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor het gevolg van eventuele programeer- en typfouten is de verkoper niet verplicht het product conform de foutieve prijs te leveren.

4. Voor aanbiedingen en acties behoudt de verkoper zich het recht voor om actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

5. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

6. Mochten er tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering (kost)prijs veranderende omstandigheden zich voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, wijzigingen in prijzen van grondstoffen of andere benodigdheden is de verkoper gerechtigd deze verhoging aan de consument in rekening te brengen. Dit zal mede worden gedeeld middels een schriftelijke mededeling. De Consument heeft na mededeling van deze prijswijziging 14 dagen bedenktijd om zich te beroepen op zijn ontbindingsbevoegdheid. Indien de consument de verkoper niet schriftelijk heeft laten weten om van de ontbindingsbevoegdheid gebruik te willen maken, gaat de verkoper er van uit dat de consument de overeenkomst niet gaat ontbinden, waarmee in is gestemd met de schriftelijk medegedeelde prijsverhoging.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat: Indien de overeenkomst middels de webshop weg plaats heeft gevonden door de verkoper een aanvaardingsmail is gestuurd. Gedurende de periode dat de verkoper de ontvangst nog niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst op elk gewenst moment ontbinden. Deze aanvaardingsmail bevat: Prijs inclusief BTW; Afleveringskosten; Wijze van betaling; Indien de overeenkomst middels een offerte en/of contract plaats heeft gevonden, de offerte en/of contract ondertekend retour is gezonden naar de verkoper.

2. Indien blijkt dat de consument bij het tot stand komen van de overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt kan de verkoper zich op zijn recht beroepen om pas aan de overeengekomen verplichting te voldoen nadat de correcte gegevens zijn ontvangen van de consument.

3. Indien blijkt dat de consument niet binnen de wettelijke kaders aan de betalingstermijn van 30 dagen kan voldoen behoud de verkoper het recht een onderzoek in te stellen. Indien blijkt dat op grond van dit onderzoek de verkoper goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan is de verkoper gerechtigd de overeenkomst te weigeren of te ontbinden. Dit zal schriftelijk middels motivatie toe worden gelicht aan de consument.

Artikel 5. Bedenktijd en ontbinding
1. Voor gesloten overeenkomsten bij een koop af afstand heeft conform artikel 230 boek6 van het Burgerlijk Wetboek de consument het recht binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De 14 daagse termijn gaat in: op de dag nadat de consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2. De kosten voor het retour zenden van de producten van de ontbonden overeenkomst komen voor rekening van de consument. Indien er bij het versturen verzendkosten zijn betaald zal de verkoper de retourkosten tot een maximum van de verzendkosten vergoeden. Hiervoor moet de consument wel aantonen wat de werkelijke retourkosten zijn. Als de consument kiest voor een duurdere methode dan de betaalde verzendkosten voor het retour zenden zijn de extra kosten voor de consument.

3. Indien de consument het factuur bedrag reeds heeft voldaan zal de verkoper dit bedrag minus de eventuele verzendkosten (mits sprake is van artikel 5 lid 2) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst van de geretourneerde artikelen terugbetalen op dezelfde wijze als de klant heeft betaald.

4. In geval van ontbinding moeten de producten in de originele verpakking, onbeschadigd, onbewerkt en ongebruikt retour worden gestuurd binnen 14 kalenderdagen na ontbinding. Producten welke niet in de originele verpakking, onbeschadigd, onbewerkt of ongebruikt retour worden ontvangen bij de verkoper worden niet gecrediteerd. De verkoper zal de consument hiervan schriftelijk direct na ontvangst van de producten op de hoogte stellen. De consument zal tijdens de wettelijke bedenktijd zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

5. Producten welke retour worden gestuurd buiten de wettelijke bedenktijd kunnen door de verkoper worden geweigerd.

6. Verkoper kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten. Dit zal contractueel moeten worden vastgelegd in overeenstemming met zowel consument als verkoper.

7. Producten kunnen geretourneerd worden aan: JA&33, Kinkelenburg 158, 3328 AJ Dordrecht.

8. De ontvangen goederen dienen direct op zichtbare defecten te worden gecontroleerd. Geconstateerde afwijkingen dienen direct na het constateren schriftelijk gemeld te worden bij de verkoper met bewijs van de geconstateerde schade. Indien de schade buiten toedoen van de consument heeft plaatsgevonden zal de verkoper de beschadigde producten omruilen, crediteren en/of vervangen afhankelijk van de schade in overeenstemming met de consument.

9. Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van de verkoper onthoud de verkoper het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden of de verplichtingen op te schorten voor een redelijke termijn. Onder overmacht wordt in dit geval verstaan: oorlog, staking door derden of omstandigheden welke het distributieproces verstoren zoals uitval van elektriciteit of brand.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst
1. Bestellingen middels de webshop worden aangeboden bij de vervoerder op dinsdag en donderdag tenzij anders afgesproken. Bestellingen welke op dinsdag en donderdag uiterlijk 12H00 in de middag zijn geplaatst worden dezelfde dag nog aangeboden bij de vervoerder. Nadat de bestelling is overhandigt zal de verkoper een track&trace (indien beschikbaar) schriftelijk vermelden zodat de consument de bestelling ook kan volgen. Bestellingen worden bij de consument aangeboden gedurende de dag mits andere afspraken schriftelijk overeen zijn gekomen. Voor aflevering zal een handtekening vereist zijn. Mocht de consument ten tijden van levering niet thuis zijn en er wordt een minderjarige aangetroffen zal de bestelling bij de buren worden aangeboden ter aflevering. Bij twijfel zal tijdens aflevering om een ID worden gevraagd.

2. De verkoper schakelt derden in bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

3. De verkoper gaat voor een levering van 1 tot 2 werkdagen.

4. Mocht de bestelling niet binnen de overeengekomen termijn geleverd kunnen worden, wordt de consument schriftelijk verwittigd door de verkoper. De consument heeft dan het recht de nieuwe leverdatum te accepteren op de bestelling kosteloos te annuleren.

5. Gedurende de periode dat de bestelling nog niet is afgeleverd op het opgegeven afleveradres blijft het risico bij de verkoper. Het risico van de bestelling gaat pas over op de consument zodra de consument de bestelling heeft geaccepteerd. Mocht de consument besluiten de goederen zelf op te halen of te laten halen gaat het risico bij de overdracht van de producten over op de consument. Van deze voorwaarde kan worden afgeweken als de verkoper en consument schriftelijk andere afspraken hebben vastgelegd.

Artikel 7. Betaling
1. Betaling bij de verkoper is op meerdere manieren mogelijk: Betaling op factuur met 14 dagen betalingstermijn voor telefonische of bestellingen via de email Betaling middels online verkoop dient meteen te geschieden, voor bestelling onder de €75, middels Ideal of creditcard.

2. De betalingstermijn van 14 dagen gaat in op de dag van levering. Van deze betalingstermijn kan worden afgeweken indien dit schriftelijk overeen is gekomen tussen verkoper en consument.

3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, volgt er eerst een aanmaning waarin de consument verzocht wordt om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen binnen de daaropvolgende 7 kalenderdagen. Na uitblijven van deze betaling is de verkoper gerechtigs de door de verkoper gemaakt incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. JA&33 VOF, kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8. Klachtenprocedure
Klachten omtrent producten en/of andere aspecten van de verkoper kunnen schriftelijk worden ingediend. Zie contactgegevens onderaan deze Algemene Voorwaarden. De verkoper zal binnen maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de klacht de consument berichten omtrent de voortgang of oplossing.

Artikel 9. Registratie
1. Om gebruik te kunnen maken van de webshop van de verkoper moet er eerst een agecheck worden voltooid. Deze zal worden uitgevoerd bij elke eerste bestelling van een nieuwe consument daar er een account moet worden aangemaakt met als verplichting de geboortedatum.

2. De consument is zelf verantwoordelijk voor de keuze van zijn wachtwoord en de betrouwbaarheid van dit wachtwoord. Daarnaast ligt geheimhouding van het wachtwoord ook bij de consument.

3. De verkoper gaat er van uit dat de klant welke zich aanmeld op de webshop ook daadwerkelijk die klant is. Alles wat gebeurd onder het account van de consument, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de consument. Indien de consument vermoed dat er sprake is van misbruik met het account dient de consument schriftelijk of telefonisch contact op te nemen met de verkoper zodat de verkoper maatregelen kan nemen om verder misbruik tegen te gaan.

4. Bij twijfel van de leeftijd van een consument behoud de verkoper het recht allereerst de leeftijd te controleren alvorens de geplaatste bestelling te versturen.

5. JA&33 wijn gaat vertrouwelijk met alle gegevens om en zal deze niet aan derden verstrekken. De door de consument ingevoerde gegevens zullen puur worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst met de consument. Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Contact informatie JA&33
verkoop@lievelingswijn.nl
06-28659320 / 06-48151964
KvK nummer: 35015807
BTW nummer: NL8032.62.127.B.01